Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení, vyzývá ACCA
16. 03. 2020
Mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) považuje posílení rovnosti žen na trhu práce – a jejich rovný podíl na ekonomickém oživení po pandemii koronaviru – za nezbytnou podmínku ekonomického růstu. Zásadám rovného přístupu by mohla pomoci důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting (GRB). Využití principu GRB vládami jednotlivých zemí je podle ACCA o to důležitější, že ženy byly vinou pandemie na trhu práce tvrději postiženy než muži. Uplatnění GRB je důležité i pro Českou republiku, kde stále přetrvává výrazná nerovnost v odměňování mužů a žen. Rozdíl ve výdělcích mezi muži a ženami činí závratných 20,1 %[1], což je jeden nejvyšších rozdílů v rámci států Evropské unie.

I přesto, že ženy představují celosvětově 39 % všech zaměstnanců, tak na ně měla pandemii na trhu práce daleko tvrdší dopad. Z těch, kdo ztratili pracovní místo právě v důsledku pandemie, tvoří 54 % žen.

„Je to evidentní, ženy v důsledku pandemie neúměrně utrpěly a důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting může pomoci zajistit, aby tyto nerovnosti byly sníženy v rámci procesu ekonomického oživení. Aby mohlo GRB efektivně fungovat, vyžaduje to politické odhodlání, dostatečné přidělení zdrojů a silný rozvoj kapacit na všech úrovních,” říká Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Vyplývá to ze studie ACCA Gender Responsive Budgeting, která byla publikována letos v březnu a vznikla na základě rozhovorů s experty na přípravu rozpočtů.

Principem Gender Responsive Budgeting (GRB) je posouzení dopadů aktivit, které ovlivňují ekonomiku a společnost – včetně legislativy, hospodářské politiky a různých vládních programů – na ženy a muže. A to ve všech oblastech hospodářství na všech úrovních. Cílem je zajistit, aby ženy a muži měli stejný prospěch z realizovaných ekonomických aktivit. A – což je podstatné – aby se přitom zachovala rovnost. GRB se snaží zlepšit rovnost mužů a žen a posílit postavení žen v ekonomických a sociálních záležitostech.

Pro použití GRB existuje silný ekonomický impuls. Pokud by muži a ženy měli na trhu práce stejné podmínky, pak by podle dat zveřejněných na Světovém ekonomickém fóru byla americká ekonomika větší o 8,7 %, francouzská ekonomika dokonce o 17 % a japonská ekonomika o 14 %,” vysvětluje Viera Kučerová.

Participace žen na trhu práce je důležitá z ekonomického hlediska i v České republice, například z důvodu potřeby druhého příjmu do domácnosti. Umožnění lepšího zapojení žen na trhu práce za rovných mzdových podmínek s muži, přinese i růst příjmů domácností, a tedy i vyšší spotřebu. Ta bude stimulovat rychlejší ekonomické oživení. V konečném důsledku to povede i k vyššímu přijmu státního rozpočtu v podobě daňových výnosů.

V České republice máme jedny z nejvyšších rozdílů v odměňování
Celkový rozdíl ve výdělcích mužů a žen činí v České republice 20,1 %, mezi členskými státy EU jsme tak na tom, hned po Estonsku a Německu, nejhůře. Zatímco v zemích západní Evropy se nerovnosti v odměňování mužů a žen na stejné pracovní pozici pohybují nejvýše okolo 5 %, u nás jsou ženy za stejnou práci u stejné zaměstnavatelské organizace odměňovány v průměru o 11 % méně než muži . Řadíme se tak k zemím jako je Jižní Korea nebo Japonsko. Nejvýznamnějším důvodem nižších platů žen je, že častěji pracují v méně placených oborech, jako je zdravotní a sociální péče, prodej nebo vzdělávání. Naopak muži se uplatňují v lépe placených zaměstnáních v oblasti technologií, stavebnictví, vědy či finančnictví (podíl můžu je zde větší než 80 % ). Žen je také pomálu na vedoucích pozicích. Z údajů Eurostatu vyplývá, že na pozici výkonných ředitelů podniků je méně než 6,9 % žen a že ženy v manažerských funkcích jsou platově nejvíce znevýhodněny, na hodinu vydělávají o 23 % méně než muži .

Principy Gender Responsive Budgeting
Aby bylo ekonomické oživení a obnova světové ekonomiky stejně spravedlivá k mužům i ženám na trhu práce, doporučujeme, aby vlády jednotlivých zemí přehodnotily politiky hospodářské obnovy a zahrnuly do nich principy GRB. Asociace ACCA vydala sadu nástrojů, které mohou pomoci aplikace GRB do jejich každodenních rolí a odpovědností.

ACCA věří, že odborníci v oblasti financí veřejného sektoru mají zásadní roli při podpoře vlády a politiků tím, že jim poskytují potřebná data a nástroje k efektivní implementaci GRB. Zásady GRB lze použít ve všech odvětvích ekonomiky a společnosti, včetně dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanosti a mnoha dalších.

„Profesionálové ve veřejných financích mají nezastupitelnou roli v každé fázi řízení – od počáteční analýzy a návrhu rozpočtu až po audit v závěrečné fázi. V každé fázi se by se měli řídit principem GRB. Účetní profese, profesionálové v oblasti financí mohou a měli by hrát klíčovou roli při zajišťování toho, aby se politici zavázali k rovnosti žen a mužů a používali GRB jako nástroj její účinné implementace,” říká Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Aby GRB fungovalo, musí vláda:

  • Shromažďovat a analyzovat údaje v členění podle pohlaví, aby bylo možné zjistit, kde se nachází problémy s rovností a mohla být efektivně zacílena hospodářská politika.
  • Zajistit institucionální kapacitu – nabídnout školení zaměstnanců a rozvoj managementu, aby měly i ženy rozhodovací role a rovné místo.
  • Mít přístup k vládním rozhodnutím se silnou koordinací mezi ministerstvy financí a příslušných ministerstev jednotlivých zemí. Tak aby bylo zajištěno, že proces řídící se pravidly GRB bude probíhat na každé úrovni.
  • Spolupracovat s veřejnými institucemi, jako jsou kontrolní instituce a zákonodárci, aby byl zajištěn řádný přezkum a audit rovných příležitostí mezi pohlavími.

[1] https://www.rovnaodmena.cz

Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení, vyzývá ACCA
Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení, vyzývá ACCA
16. 03. 2020
Mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) považuje posílení rovnosti žen na trhu práce – a jejich rovný podíl na ekonomickém oživení po pandemii koronaviru – za nezbytnou podmínku ekonomického růstu. Zásadám rovného přístupu by mohla pomoci důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting (GRB). Využití principu GRB vládami jednotlivých zemí je podle ACCA o to důležitější, že ženy byly vinou pandemie na trhu práce tvrději postiženy než muži. Uplatnění GRB je důležité i pro Českou republiku, kde stále přetrvává výrazná nerovnost v odměňování mužů a žen. Rozdíl ve výdělcích mezi muži a ženami činí závratných 20,1 %[1], což je jeden nejvyšších rozdílů v rámci států Evropské unie.

I přesto, že ženy představují celosvětově 39 % všech zaměstnanců, tak na ně měla pandemii na trhu práce daleko tvrdší dopad. Z těch, kdo ztratili pracovní místo právě v důsledku pandemie, tvoří 54 % žen.

„Je to evidentní, ženy v důsledku pandemie neúměrně utrpěly a důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting může pomoci zajistit, aby tyto nerovnosti byly sníženy v rámci procesu ekonomického oživení. Aby mohlo GRB efektivně fungovat, vyžaduje to politické odhodlání, dostatečné přidělení zdrojů a silný rozvoj kapacit na všech úrovních,” říká Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Vyplývá to ze studie ACCA Gender Responsive Budgeting, která byla publikována letos v březnu a vznikla na základě rozhovorů s experty na přípravu rozpočtů.

Principem Gender Responsive Budgeting (GRB) je posouzení dopadů aktivit, které ovlivňují ekonomiku a společnost – včetně legislativy, hospodářské politiky a různých vládních programů – na ženy a muže. A to ve všech oblastech hospodářství na všech úrovních. Cílem je zajistit, aby ženy a muži měli stejný prospěch z realizovaných ekonomických aktivit. A – což je podstatné – aby se přitom zachovala rovnost. GRB se snaží zlepšit rovnost mužů a žen a posílit postavení žen v ekonomických a sociálních záležitostech.

Pro použití GRB existuje silný ekonomický impuls. Pokud by muži a ženy měli na trhu práce stejné podmínky, pak by podle dat zveřejněných na Světovém ekonomickém fóru byla americká ekonomika větší o 8,7 %, francouzská ekonomika dokonce o 17 % a japonská ekonomika o 14 %,” vysvětluje Viera Kučerová.

Participace žen na trhu práce je důležitá z ekonomického hlediska i v České republice, například z důvodu potřeby druhého příjmu do domácnosti. Umožnění lepšího zapojení žen na trhu práce za rovných mzdových podmínek s muži, přinese i růst příjmů domácností, a tedy i vyšší spotřebu. Ta bude stimulovat rychlejší ekonomické oživení. V konečném důsledku to povede i k vyššímu přijmu státního rozpočtu v podobě daňových výnosů.

V České republice máme jedny z nejvyšších rozdílů v odměňování
Celkový rozdíl ve výdělcích mužů a žen činí v České republice 20,1 %, mezi členskými státy EU jsme tak na tom, hned po Estonsku a Německu, nejhůře. Zatímco v zemích západní Evropy se nerovnosti v odměňování mužů a žen na stejné pracovní pozici pohybují nejvýše okolo 5 %, u nás jsou ženy za stejnou práci u stejné zaměstnavatelské organizace odměňovány v průměru o 11 % méně než muži . Řadíme se tak k zemím jako je Jižní Korea nebo Japonsko. Nejvýznamnějším důvodem nižších platů žen je, že častěji pracují v méně placených oborech, jako je zdravotní a sociální péče, prodej nebo vzdělávání. Naopak muži se uplatňují v lépe placených zaměstnáních v oblasti technologií, stavebnictví, vědy či finančnictví (podíl můžu je zde větší než 80 % ). Žen je také pomálu na vedoucích pozicích. Z údajů Eurostatu vyplývá, že na pozici výkonných ředitelů podniků je méně než 6,9 % žen a že ženy v manažerských funkcích jsou platově nejvíce znevýhodněny, na hodinu vydělávají o 23 % méně než muži .

Principy Gender Responsive Budgeting
Aby bylo ekonomické oživení a obnova světové ekonomiky stejně spravedlivá k mužům i ženám na trhu práce, doporučujeme, aby vlády jednotlivých zemí přehodnotily politiky hospodářské obnovy a zahrnuly do nich principy GRB. Asociace ACCA vydala sadu nástrojů, které mohou pomoci aplikace GRB do jejich každodenních rolí a odpovědností.

ACCA věří, že odborníci v oblasti financí veřejného sektoru mají zásadní roli při podpoře vlády a politiků tím, že jim poskytují potřebná data a nástroje k efektivní implementaci GRB. Zásady GRB lze použít ve všech odvětvích ekonomiky a společnosti, včetně dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanosti a mnoha dalších.

„Profesionálové ve veřejných financích mají nezastupitelnou roli v každé fázi řízení – od počáteční analýzy a návrhu rozpočtu až po audit v závěrečné fázi. V každé fázi se by se měli řídit principem GRB. Účetní profese, profesionálové v oblasti financí mohou a měli by hrát klíčovou roli při zajišťování toho, aby se politici zavázali k rovnosti žen a mužů a používali GRB jako nástroj její účinné implementace,” říká Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Aby GRB fungovalo, musí vláda:

  • Shromažďovat a analyzovat údaje v členění podle pohlaví, aby bylo možné zjistit, kde se nachází problémy s rovností a mohla být efektivně zacílena hospodářská politika.
  • Zajistit institucionální kapacitu – nabídnout školení zaměstnanců a rozvoj managementu, aby měly i ženy rozhodovací role a rovné místo.
  • Mít přístup k vládním rozhodnutím se silnou koordinací mezi ministerstvy financí a příslušných ministerstev jednotlivých zemí. Tak aby bylo zajištěno, že proces řídící se pravidly GRB bude probíhat na každé úrovni.
  • Spolupracovat s veřejnými institucemi, jako jsou kontrolní instituce a zákonodárci, aby byl zajištěn řádný přezkum a audit rovných příležitostí mezi pohlavími.

[1] https://www.rovnaodmena.cz